Nieuw: de buurtwegen naar de papiermand! (Deel 2)

27 september 2021

In onze vorige bijdrage hadden we het al even over de nieuwe regels inzake de buurtwegen, die ondertussen omgetoverd werden naar ‘gemeentewegen’. In deze bijdrage hebben we het over de mogelijkheden tot het afschaffen van een gemeenteweg, wie hem moet onderhouden en wat er zoal verboden is. De procedure voor het opheffen van een gemeenteweg […]

In onze vorige bijdrage hadden we het al even over de nieuwe regels inzake de buurtwegen, die ondertussen omgetoverd werden naar ‘gemeentewegen’. In deze bijdrage hebben we het over de mogelijkheden tot het afschaffen van een gemeenteweg, wie hem moet onderhouden en wat er zoal verboden is.

De procedure voor het opheffen van een gemeenteweg

Ook hier hebben we te maken met een belangrijke aanpassing: onder de wetgeving betreffende de buurtwegen was het niet de gemeente, maar de bestendige deputatie die de beslissingen nam. Dit verandert nu! Het is voortaan de gemeenteraad die beslist om een gemeenteweg al dan niet op te heffen of te wijzigen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot opheffing van een gemeenteweg kan een administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de beslissing in beroep.

Opgepast!

Niet iedereen kan zomaar beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Het Gemeentewegendecreet bepaalt welke personen dit effectief kunnen (bv. elke persoon die belanghebbende is bij de beslissing, een aanpalende gemeente enzovoort).

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over het beroep binnen een termijn van 90 dagen, die ingaat de dag na de ontvangst van het dossier en brengt de indiener van het beroep en de gemeente onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.

Wie beheert de gemeentewegen?

Het is de gemeente die belast is met het beheer van de gemeentewegen en het vrijwaren van de publieke doorgang over de volledige breedte van de gemeenteweg.
De gemeente kan te allen tijde onderhouds- en herstelwerkzaamheden uitvoeren aan haar gemeentewegen. Daarin zijn het herstel van het wegdek, het snoeien van overhangende takken, het garanderen van een adequate waterhuishouding en het herstellen van wegzakkende bermen begrepen.

Bovendien kan de gemeente steeds versperringen of andere belemmeringen die de toegang, het gebruik of het beheer van de gemeenteweg hinderen of verhinderen, verwijderen of laten verwijderen. In zo’n geval kan de gemeente de kosten terugvorderen van de aansprakelijke.

Maar … de gemeenten kunnen ook met derden een ‘beheerovereenkomst’ sluiten over de volledige of gedeeltelijke uitvoering van beheerstaken. Deze beheerovereenkomsten kunnen een vergoeding vaststellen voor de kosten die gemaakt worden voor het beheer van de gemeenteweg. Het is echter wel zo dat bij het afsluiten van dergelijke beheerovereenkomsten het toch de gemeente is die gehouden blijft aan haar wettelijke beheers- en veiligheidsverantwoordelijkheid.

Wat is verboden?

Het Gemeentewegendecreet verbiedt het volgende:

1° een gemeenteweg te wijzigen, te verplaatsen of op te heffen zonder voorafgaand akkoord van de gemeenteraad; 2° een gemeenteweg volledig of gedeeltelijk in te nemen op

een wijze die het gewone gebruiksrecht overstijgt;
3° de toegang tot een gemeenteweg of het gebruik en beheer ervan te belemmeren, te hinderen of onmogelijk

te maken;
4° op of in gemeentewegen werkzaamheden uit te voeren

of gemeentewegen op welke wijze ook te beschadigen zonder voorafgaande toestemming van het college van burgemeester en schepenen of zijn gemachtigde.

Houdt men zich niet aan deze verbodsbepalingen, dan kan de gemeente GAS-boetes opleggen of andere bestuurlijke maatregelen zoals bijvoorbeeld het herstel van de overtreding.