PRECISIEBEMESTING EN OPTIMALISATIE MINERALE KRINGLOPEN MET NIRS

13 oktober 2016

Integratie van de mestanalyse op de JOSKIN tanks In samenwerking met John Deere biedt JOSKIN een technologie van real time mestanalyse (NPK) aan. JOSKIN integreert dit systeem, dat via ISOBUS aangelosten is, op zijn tanks die van een DPA voorzien zijn. Het ISOBUS protocol wordt gebruikt voor de gegevensoverdracht tussen de HarvestlabTM (NIR analyseapparaat), de […]

Integratie van de mestanalyse op de JOSKIN tanks

In samenwerking met John Deere biedt JOSKIN een technologie van real time mestanalyse (NPK) aan. JOSKIN integreert dit systeem, dat via ISOBUS aangelosten is, op zijn tanks die van een DPA voorzien zijn. Het ISOBUS protocol wordt gebruikt voor de gegevensoverdracht tussen de HarvestlabTM (NIR analyseapparaat), de MCS computer en de JOSKIN ECU.
De analyse van de mest voor de bemesting beantwoordt aan landbouw-, economische en ecologische doelstellingen.

Het principe:
M.b.v. een infrarood lens worden de belangrijkste componenten van de mest geanalyseerd als zij de tank verlaten. De volgende elementen worden gemeten: totale stikstof (N), fosfor (P), kalium (K), nitraatstikstof (NH4) en drogestof.
De NIR sensor stuurt een spectrum dat gereflecteerd zal worden door de componente

n van de mengmest. Deze reflectie wordt in verschillende golflengtes ontleed naargelang de gehaltes aan nutriënten.
Deze informatie wordt dan naar een JOSKIN computer gestuurd die ze met de gegevens van de debietmeter combineert. Een doelwaarde, die bepaald wordt door de gebruiker, wordt toegekend aan de stikstof en een maximale waarde aan de fosfaat. Als de omstandigheden het mogelijk maken, worden de snelheid van de trekker en het debiet van het verspreidingswerktuig gereguleerd naargelang deze doelstellingen. Het geheel zorgt voor een zeer efficiënte bemesting in overeenstemming met de milieunormen, terwijl de mengmest optimaal benut wordt.

Kaarten kunnen dan gemaakt worden op basis van deze verslagen en gegevens van de GPS sensor. Een optimale traceerbaarheid wordt bereikt en maakt het mogelijk in een oogopslag alle gehaltes van het verspreide materiaal op iedere zone te zien. Deze indicaties zullen het mogelijk maken om het eventueel toevoegen van minerale mest te beheren.