Lokale familiale landbouw wordt verdreven door Natuurpunt!

26 maart 2024

Wanneer is het genoeg vragen landbouwers van Zuidoost-Vlaanderen zich af. Het lijkt er momenteel op dat het voor Natuurpunt nooit zal genoeg zijn. Natuurpunt heeft een aanvraag ingediend voor natuurbeheerplannen voor de Beverbeekvallei, Kabbeekvallei en het Duivenbos samen te voegen en dit uit te breiden met het zogenaamde globaal kader. Het globaal kader is gelegen […]

Wanneer is het genoeg vragen landbouwers van Zuidoost-Vlaanderen zich af. Het lijkt er momenteel op dat het voor Natuurpunt nooit zal genoeg zijn. Natuurpunt heeft een aanvraag ingediend voor natuurbeheerplannen voor de Beverbeekvallei, Kabbeekvallei en het Duivenbos samen te voegen en dit uit te breiden met het zogenaamde globaal kader. Het globaal kader is gelegen in deelgemeenten van Herzele en Ninove. Het gaat om een natuurbeheerplan van het type 4 met de bedoeling om een gigantisch natuurreservaat tot stand te brengen. Niet enkel de landbouw wordt hierdoor getroffen; ook de paardenhouderij, recreatie, toerisme, jacht, grondeigenaars en de omliggende woningen zullen op korte en lange termijn de impact hiervan voelen.

Onze toekomst en broodwinning is bedreigd en we kunnen dit niet laten gebeuren” klinkt het bij de bedroefde landbouwers. Vooral de lokale familiale bedrijven worden het hardst getroffen door deze plannen. “Het is eigenlijk een beetje arrogant te noemen, en dan druk ik mij nog heel beleefd uit. Natuurpunt heeft dat plan eenzijdig ingediend zonder enig overleg met de landbouwers en grondeigenaars. Stel je eens voor dat men komt zeggen dat je 20 % van je tuin op termijn zal verliezen omdat men dit een andere bestemming wil geven. In dit plan van Natuurpunt staat een zogenaamd ‘Globaal kader’ uitgetekend dat rond de BEVERBEEKVALLEI, KABBEEKVALLEI EN DUIVENBOS bijna 600 hectare bevat. Om u een idee te geven, dit is ongeveer 1200 voetbalvelden groot!”

Uit het dossier kan niet worden afgeleid waarom de afbakening van een zo ruim gebied nuttig, laat staan absoluut noodzakelijk is voor “een betere ecologische onderbouwing van de gemaakte keuzes” in het natuurbeheerplan. De motivering van de aanvraag is dan ook niet toereikend. Bijna 70% van het globaal kader ligt in landbouwgebied. Natuurpunt wil dit hele gebied wijzigen in een aaneensluitend geheel van bossen die worden doorsneden met meer open stukken grasland en ruigten. De bewering dat de betreffende gronden “een lagere landbouwkundige waarde hebben” wordt niet onderbouwd, althans niet gestaafd aan de hand van kwantitatieve en verifieerbare informatie. De enige bedoeling van de afbakening van een gebied van bijna 600 ha, dat momenteel voor bijna 70% een landbouwbestemming heeft, lijkt erin te bestaan aankoopsubsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos te kunnen verkrijgen voor de verwerving van de percelen in kwestie.

Dit zet een enorme druk op de markt voor landbouwgronden en heeft een prijsopdrijvend effect, waardoor de grond voor veel landbouwers onbetaalbaar wordt, anderzijds als natuurpunt op een gegeven moment voorkooprecht krijgt zal geen enkele landbouwer of investeerder geïnteresseerd zijn in deze gronden waardoor natuurpunt automatisch het alleenrecht krijgt en de prijs voor de waardevolle grond daalt ten nadele van grondeigenaars. Dat is op vandaag nog niet duidelijk maar tegenwoordig worden wetten snel gewijzigd.

Ook voor de burgers en toerisme in de regio (wandelaars/fietsers) is dit een slechte zaak. Een natuurgebied type 4 is een reservaat waar in principe niet mag gewandeld of gefietst worden, het mag op zich niet betreed worden tenzij dit door de aanvrager is aangevraagd. Voorlopig zijn enkele wandelpaden in de duivenbossen voorzien om te betreden, maar dit gaat dus over een beperkt gebied. Wil men in dit reservaat everzwijnen en wolven introduceren? Everzwijnen zijn in sommige van deze reservaten nu al niet meer te controleren en dan wordt er meer enkel de landbouw bedreigd. Er staat hier trouwens niemand te wachten voor de wolf in zijn achtertuin.

Eén ding is duidelijk, de impact zal niet enkel voor landbouw zijn maar ook voor de burger en toerisme, in dit gebied is het bv. verboden tenten op te zetten etc. waardoor Chiro-kampen en andere ook verboden zijn. Ook sport mag niet meer beoefend worden waardoor ook getroffen of nabijgelegen sportvelden (zoals VK Nederhasselt) op termijn in de problemen kunnen komen.

Nochtans, volgens natuurpunt zou er op “korte termijn” niets veranderen voor de landbouwers en paardenhouders en kunnen zij deze gronden verder beheren zoals vandaag. De vraag is; waarom hebben ze deze dan mee ingekleurd? Als er dan toch niets zou veranderen hoeven ze al die landbouwgronden toch niet mee te nemen in dat globaal kader. “Deze valse woorden hebben ze ons 20-30 jaar geleden ook al verteld met de natura 2000 gebieden en de VEN- gebieden, ook hier dragen we vandaag nog de gevolgen van…

In onze regio zie je veel graslanden omgeven door bomen en bossen, vandaag worden wij als “groene” landbouwers gestraft net doordat we zo goed voor onze natuur zorgen.

Als ze morgen via Europa nieuwe natuurwetten (bv. natuurherstelwet) opdringen zullen deze ingekleurde gebieden opnieuw geviseerd worden. Vele van deze gronden zijn graasweides voor de koeien. Wat is er beter voor de natuur en het klimaat dan permanente graslanden die naast hun ecologische meerwaarde ook nog een economische waarde hebben en ingezet worden voor onze lokale familiale voedselproductie? Natuurpunt en vele beleidsmakers van vandaag vergeten dat grasland, bieten,… ook aan fotosynthese doen en per jaar evenveel bijdragen aan het klimaat en CO² opslag. En dan hebben we het over een bos in de fleur van zijn leven. In gans dit verhaal is er enkel winst voor natuurpunt en geen winst voor de natuur en het klimaat. Graslanden etc. vervangen door bomen is enkel op papier goed voor het klimaat maar iedereen die iets van biologie kent weet dat dit onzin is! Waarom men dan telkens de landbouwgronden viseert en onze lokale voedselproductie in het gedrang brengt blijft de vraag! Het wordt dringend tijd dat men het beleid hervormt en deze pijnpunten aanpakt want eens we afhankelijk zijn van het buitenland om onze voeding te voorzien zien we de toekomst van ons land maar somber in…

Als we kijken naar de ecologische langetermijnvisie in het aangevraagde beheerplan is het de bedoeling om van de 578ha (waarvan 70% landbouwgebied) 310ha gesloten landschap bos en 88ha halfopen landschap bos te verwezenlijken, daarnaast 180ha halfopen landschap graslanden, beheert door natuurpunt met 0 bemesting, geen gewasbeschermingsmiddelen, geen toerisme,… Dat komt ongeveer neer op 300ha extra bosuitbreiding! Dus voor natuurpunt is het doel dat ze die volledige 578ha in eigen beheer hebben binnen de 50 a 100 jaar. Naast agrarische graslanden werden ook goede akkerlanden ingekleurd, percelen waar vorig jaar nog aardappelen, tarwe en koolzaad werden geteeld!

Vele van de getroffen bedrijven zijn jonge familiale bedrijven en zullen hier naast de sociale impact ook in financiële problemen komen, leningen die nog lopende zijn, nieuwe of te verlengen vergunningen,… Bovendien levert precies de landbouw een zeer waardevolle bijdrage aan de instandhouding van de open ruimte. De landbouwers, grondeigenaars en getroffen burgers gaan zich hiertegen massaal verzetten klinkt het: .” Het enige dat we vragen is respect en toekomstperspectief!”

“De verenigde jonge landbouwers ondersteunen de getroffen landbouwers en zullen ten gepaste tijde actie ondernemen.”

Algemene communicatie: Jo Van der Donck

Telefoonnummer: +32 477 75 99 27

jo@vddagri.be

 

  • Reeds goedgekeurd: (GROEN) 99,11 ha
  • Globaal kader (uitbreiding): (BLAUW) 479 ha
  • Totaal: 578 ha